NOVARTAG GmbH

29 LANGE ENDEN

BERLIN 13437

DEUTCHLAND

Obowiązek informacyjny w zakresie komunikacji mailowej


 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest podmiot prawa handlowego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVARTAG GmbH z siedzibą w Berlinie, w Niemczech (13437), przy ul. Lange Enden 29, wpisany przez Sąd Rejonowy w Berlinie Charlottenburg do Rejestru Handlowego HRB pod Numerem 222552, posługujący się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP DE336311816 oraz PL8522672547, zarejestrowany w Rejestrze LUCID DE3532132945342 oraz posługujący się adresem e-mail: pl@novartag.de.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane przez nas w celu prowadzenia kontaktów biznesowych związanych z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna — prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez czas współpracy a po jej zakończeniu, mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu poczty usługi obsługi IT.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.

Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie komunikacji.